کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 2: ورودی های استخر »

بخش 2: ورودی های استخر

تعداد بازدید : 393
آخرین بروزرسانی : 1402/1/27

Print

1
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

3-2- ورودی های استخر

 

 

 

 

 

 

 

3-2- ورودی­ های استخر

ورودی ­های استخر آخرین بخش هایی هستند که در سیستم سیرکولاسیون استخر وجود دارد. این ورودی ها، آب گرم و ضدعفونی شده را به استخر هدایت میکنند که بهترین مکان  برای نصب آنها  کف استخر است. این ورودی ها در استخر های کوچکتر نیز استفاده می­شود. ورودی ها باید دارای درپوش باشند تا بهترین توزیع آب را داشته، بتوان آنها را به سمت بخش های کثیف استخر تنظیم کرد.

اگر ورودی ها مسدود باشند آب رنگی از میان انها جریان نخواهد یافت؛ پس بهتر است در اسکیمر ها و آب­رو ها کمی ماده رنگی اضافه کنید. ورودی های استخر معمولا از جنس برنز با پوشش پلاستیکی است. پلاستیک یا سایر مواد، در برابر خوردگی مقاوم هستند.

 

فیلم معرفی ورودی های استخر

 

 

 

 

 

 

بازگشت به فهرست

 

 

ورودي هاي آب:

وظيفه وروديها، توزيع آب در استخر است به گونهاي كه كلر آزاد بـاقي مانـده در سراسـر آب اسـتخر بـه اندازه كافي باشد. اين وروديها بايد روي چهار وجه استخر و با حداكثر فاصله 6 متر تعبيه گردند. در تعيـين محل اين وروديها بايد دقت نمود كه در گوشههاي اسـتخر منـاطق مـرده ايجـاد نگـردد . (منظـور منـاطقي هستند كه تحت پوشش آب ورودي قرار نميگيرند). به همين منظور بايد وروديها را درفاصله 5/1 متـري از گوشههاي استخر و به گونهاي تعبيه نمود كه آب به طور مماس بر ديواره مجاور جريان يافته و يـك گـردش مارپيچي حاصل آيد تا تخليه آب ورودي با آب موجود سريع تر صورت گيرد. همچنين بايد يك ورودي آب در هر تورفتگي مربوط به پله ها (در استخر كودكان، معلولان و ...) قرار داده شود. ورودي هاي تعبيه شده در ديواره هاي استخر بايد 80 سانتي متر پايين تر از موقعيت طراحي شـده بـراي سطح آب استخر باشد ورودي هاي آب طراحي شده در كف استخر بايـد بـا فواصـل يكنواخـت و بـا حـداكثر 6 متر و به نحوي كه فاصله رديف هاي ورودي آب از هر ديواره 5/4 متر باشد قرار داده شوند. در هر استخري كه عرض آن بيشتر از 18 متر باشد، بايد حتماً ورودي آب از كف استخر نيز تعبيه شود.كليه ورودي هاي كف بايد با سطح كف استخر همتراز باشد. ورودي ها نبايد آنقدر شدت و تلاطم داشته باشد كه در كف يـا ديـو اره استخر براي شناگران ايجاد خطر نمايد. شدت جريان از هر ورودي بايد براساس ميزان آب مورد نياز براي گردش در هر منطقه استخر تعيين گردد. به عنوان مثال چنانچه بخشي از استخر براي شيرجه مورد استفاده قرار ميگيرد و در همان زمان بخشي ديگري به تمرين شناگران مبتدي اختصاص دارد، به راحتي ميتوان دريافت كه تعداد شناگران در بخش تمرين مبتديها بيشتر از بخش ديگر است و از اين رو آب در اين قسمت سريعتر آلوده ميشود و بايد زودتر تعويض گردد. اين مستلزم جريان يافتن مقدار بيشتري آب از وروديهاي اين بخش از استخر است. جهت حصول اطمينان از جريان مطلوب آب در هر بخش استخر، بايد روي هر ورودي شيرهايي نصب نمود. 52 براي اين كار ميتوان از ورودي قابل تنظيم به جاي شير استفاده نمود. قطر لوله در سيستم لوله كشي استخرها را مي توان مطابق اطلاعات ارايه شده در پيوست ب محاسبه و اجرا نمود.

 

 

كنترل ميزان ورودي:

به طور روزانه بايد آزمون هايي انجام گيرد تا ميزان آب ورودي ها مطـابق بـا الگـوي طراحـي شـده بـراي سيستم گردش آب استخر تنظيم گردد.

 

 

 برو به:

صفحه قبل

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ