کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 2: ورودی های استخر »

بخش 2: ورودی های استخر

تعداد بازدید : 609
آخرین بروزرسانی : 1402/6/20

Print

1
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

3-2- ورودی های استخر

 

 

 

 

 

 

 

3-2- ورودی­ های استخر

ورودی های استخر آخرین بخش هایی هستند که در سیستم سیرکولاسیون استخر وجود دارد. این ورودی ها، آب گرم و ضدعفونی شده را به استخر هدایت می کنند که بهترین مکان برای نصب آنها در استخرهای اسکیمری، بدنه استخر و روبری اسکیمر و در استخرهای سرریز، کف استخر می باشد (شایان ذکر است در روش تصفیه اسکیمری توصیه میشود جهت عملکرد بهتر سیستم گرمایش آب استخر ورودی های بخش گرمایش را در کف استخر تعبیه گردد). این ورودی ها در استخر های کوچکتر نیز استفاده می شود. ورودی ها باید دارای درپوش باشند تا بهترین توزیع آب را داشته تا بتوان آنها را به سمت بخش های کثیف استخر تنظیم کرد.
جهت بررسی صحت کاردکرد و عدم انسداد ورودی ها می توان در اسکیمر یا آبرو استخر مقداری ماده رنگی ریخت. در صورتی که ورودی ها مسدود باشند آب رنگی از میان آنها جریان نخواهد یافت. ورودی های استخر معمولا از جنس برنز با پوشش پلاستیکی است. پلاستیک یا سایر مواد مشابه ، در برابر خوردگی مقاوم هستند.

اگرچه به علت بالا بودن قیمت برنز، اخیرا از مواد پلاستیکی فشرده (upvc) استفاده می شود. از آنجایی که این مواد، ضد ضربه، اکسید نشدنی و مقاوم در برابر خوردگی هستند، جایگزین مناسبی برای برنز هستند.

 

فیلم معرفی ورودی های استخر

 

 

 

 

 

 

پدیده استخر توضیح می دهد.

 

بازگشت به فهرست

 

 

ورودي هاي آب:

وظيفه ورودي ها، توزيع آب در استخر است به گونه اي كه كلر آزاد بـاقي مانـده در سراسـر آب اسـتخر بـه اندازه كافي باشد. اين ورودي ها بايد روي چهار وجه استخر و با حداكثر فاصله 6 متر تعبيه گردند. در تعيـين محل اين ورودي ها بايد دقت نمود كه در گوشه هاي اسـتخر منـاطق مـرده ايجـاد نگـردد . (منظـور منـاطقي هستند كه تحت پوشش آب ورودي قرار نميگيرند). به همين منظور بايد ورودي ها را درفاصله 1/5 متـري از گوشه هاي استخر و به گونه هایي تعبيه نمود كه آب به طور مماس بر ديواره مجاور جريان يافته و يـك گـردش مارپيچي حاصل آيد تا تخليه آب ورودي با آب موجود سريع تر صورت گيرد. همچنين بايد يك ورودي آب در هر تورفتگي مربوط به پله ها (در استخر كودكان، معلولان و ...) قرار داده شود. ورودي هاي تعبيه شده در ديواره هاي استخر بايد 80 سانتي متر پايين تر از موقعيت طراحي شـده بـراي سطح آب استخر باشد ورودي هاي آب طراحي شده در كف استخر بايـد بـا فواصـل يكنواخـت و بـا حـداكثر 6 متر و به نحوي كه فاصله رديف هاي ورودي آب از هر ديواره 5/4 متر باشد قرار داده شوند. در هر استخري كه عرض آن بيشتر از 18 متر باشد، بايد حتماً ورودي آب از كف استخر نيز تعبيه شود. كليه ورودي هاي كف بايد با سطح كف استخر هم تراز باشد. ورودي ها نبايد آنقدر شدت و تلاطم داشته باشد كه در كف يـا ديـو اره استخر براي شناگران ايجاد خطر نمايد. شدت جريان از هر ورودي بايد براساس ميزان آب مورد نياز براي گردش در هر منطقه استخر تعيين گردد. به عنوان مثال چنانچه بخشي از استخر براي شيرجه مورد استفاده قرار ميگيرد و در همان زمان بخشي ديگري به تمرين شناگران مبتدي اختصاص دارد، به راحتي ميتوان دريافت كه تعداد شناگران در بخش تمرين مبتدي ها بيشتر از بخش ديگر است و از اين رو آب در اين قسمت سريعتر آلوده ميشود و بايد زودتر تعويض گردد. اين مستلزم جريان يافتن مقدار بيشتري آب از وروديهاي اين بخش از استخر است. جهت حصول اطمينان از جريان مطلوب آب در هر بخش استخر، بايد روي هر ورودي شيرهايي نصب نمود. براي اين كار ميتوان از ورودي قابل تنظيم به جاي شير استفاده نمود. قطر لوله در سيستم لوله كشي استخرها را مي توان مطابق اطلاعات ارائه شده در پيوست  محاسبه و اجرا نمود.

 

 

كنترل ميزان ورودي:

به طور روزانه بايد آزمون هايي انجام گيرد تا ميزان آب ورودي ها مطـابق بـا الگـوي طراحـي شـده بـراي سيستم گردش آب استخر تنظيم گردد.

 

 

 برو به:

صفحه قبل

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ