کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 1: کفشور و خروجی های استخر »

بخش 1: کفشور و خروجی های استخر

تعداد بازدید : 808
آخرین بروزرسانی : 1402/3/10

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

1-3: کفشور و خروجی های استخر

 

 

 

 

 

 

1-3- کفشور و خروجی های استخر

سیستم گردش آب استخر، از خروجی های استخر شامل کف شور و اسکیمر آغاز می شود. خروجی استخر مکانی است که مرحله ­ی گردش آب در آن آغاز می­شود. بیشتر آب استخر از طریق شبکه های سطحی و اسکیمرها خارج می شود.

کف­شورهای کف استخر باید در عمیق ترین قسمت استخر قرار گیرند. بر روی کف­شورها باید حتما درپوش قرار بگیرد؛ به نحوی که بدون استفاده از ابزار مخصوص، نتوان درپوش را برداشت.

 

 فیلم معرفی کفشورهای استخر در پروژه های واقعی پدیده استخر

 

 

 

 

 

 

توضیحات کاربردی:

1 . سطح مشبک خروجی های استخر باید حداقل 10 برابر مجرای برگشت آب به فیلتر ها باشد.

2 . کف­شور های استخر باید در عمیق ترین قسمت استخر قرار گیرند.

3 . وجود دوعدد کفشور در کف استخر الزامی است و حداقل باید 90 سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند که اگر بدن شناگر یکی از کف شور ها را مسدود کند آب، مسیر کف شور دوم را انتخاب کند و در نتیجه بدن شناگر روی کف شورها به دام نیفتد.

 

 

 

بازگشت به فهرست

 

 

 

 

خروجی ها:

حداقل دو سيستم اصلي تخليه آب با خروجي مكشي بايد در كـف اسـتخر و در عميـق تـرين نقـاط و بـا حداقل فاصله 90 سانتي متر كارگذاشته شود تا امكان گردش مداوم و تخليه آب استخر ظـرف مـدت نـسبتاً كوتاه 4 تا 8 ساعت فراهم شود. در استخرهاي آبگرم چنانچه امكـان رعايـت حـداقل فاصـله 90 سـانتي متـر وجود نداشته باشد بايد حداكثر فاصله ممكن در نظر گرفته شود.

 

درپوش يا توري:

خروجي اصلي سيستم تخليه آب استخر بايد داراي يك درپوش يا توري ضدگرداب باشد. مساحت قسمتي كه آب از آن عبور مي كند بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا تضمين نمايد كه سرعت عبور آب از 45 سانتي متر بر ثانيه بيشتر نشود. فضاهاي باز درپوش نبايد بيشتر از 8/3 سانتي متر پهنا داشته باشند. درپوش يا شبكه اي كه براي پوشش خروجي آب كف استخر استفاده مي شود نبايد بدون استفاده از ابزار مخصوص قابل برداشته شدن باشد و ابعادش باید  به اندازه اي باشد كه بدن شناگران نتواند همه آن را بپوشاند.

 

 

 برو به:

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ