مرکز دانش اوشن تک (جدید)


مرکز دانش اوشن تک

 

(اوشن تک وبینارهای تخصصی را در 9 دوره برگزار میکند)

 

 

 

ثبت نام هر دوره به صورت جداگانه و ظرفیت ها محدود می باشد.

شروع دوره ها ازدی ماه می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره   09177777732- خانم دبیری تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلم وبینار مربوط به فصل اول بخش 1: 

 

 
 

نظراتـــــــــ