مرحله 9


 

مرحله 9: نگهداری

 

تجهیزات و مواد نگهداری

 

 

 

طراحی دفترچه های نگهداری 

 

 

آزمایش میکروبی آب

 

 

نگهداری منظم و دوره ای