مرحله 8


 

مرحله 8: راه اندازی

 

راه اندازی نیز در آخر استخر انجام می شود که بعضی از مجریان آن را قبول نمیکنند چراکه دردسرهای خاص خود را دارد. اما در همین راستا پدیده استخر به جرات این بخش را مانند دیگر بخش ها به عهده میگیرد و با دانش و تخصص خود آن را اجرا می کند.

 

تنظیم و بالانس آمپر پمپها

 

 

 

تیم متخصص