مرحله 6


 

مرحله 6: اجرای چراغ، سرگل و ...

 

چراغ و عدم سوراخ کاری بدنه استخر