مرحله 5


 

مرحله 5: اجرای آب بندی و سرامیک

 

استفاده از پارچه ضد ترک و توری در کنجهای استخر و در مواد آب بنداستفاده از ماستیک دور لوله ها و ...