مرحله 4

مرحله 4: اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی

 

 

استفاده از واتر استاپ مرغوب

 

 

بستن تمام گره های آرماتور جهت انتقال بهتر جریان هم بندی

 

 

استفاده از اسپیسر بتنی

 

 

استفاده از گیره مخصوص واتر استاپ

 

استفاده از کاسه چراغ مخصوص