واتراستاپ اوشن تک

تعداد بازدید : 339
نویسنده خبر :
منبع :
آخرین بروزرسانی : 1401/10/8

Print

PDF

0
    
5 1401 آذر

واتراستاپ اوشن تک

 

واتراستاپ های پی وی سی، شکل پذیری بالایی دارند و این موضوع باعث می شود تا در بسیاری از مفاصل متحرک، قابل استفاده باشند. از دیگر ویژگی های بسیار مهم واتراستاپ ها نفوذناپذیری بالای این مواد و مقاومت زياد در برابر اسیدها، اوزون، آب دريا و حتی نفت دیزل، مواد قلیایی، آب حاوی کلر و دیگر مواد شیمیایی محلول در آب است و همچنین در مواجهه با بتن، آن را دچار تغییر رنگ نمی کنند، با فلزهای مجاور خود واکنش الکترولیتیک نشان نمی دهد، مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت دارد، قادر به مقاومت در برابر فشارهای هیدرواستاتیک هستند و همین طور می توانند تغییرات دما را تحمل کنند.

 

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﻧﺸﺖ آب، اﺗﺼﺎﻻت و درزﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺘﻦ  اﺳﺖ، ﺑﺮای  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، راﻫﮑﺎرﻫﺎی  ﻣﺘﻌﺪدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ واﺗﺮاﺳﺘﺎپ، از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ

 

واتراستاپ پی وی سی هدف آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی در بین دو طرف اتصالات سازه واتر استاپ های پی وی سی بتنی نصب می شود؛ از این رو، یک سد فیزيکی سخت و غیر قابل نفوذ ایجاد می کند.

 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ  واﺗﺮ اﺳﺘﺎپ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف آب ﺑﻨﺪی درزﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو، ﯾﮏ ﺳﺪ ﻓﯿﺰيﮑﯽ ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻋﺮض، اﻧﺪازه و ﺿﺨﺎﻣﺖ واﺗﺮاﺳﺘﺎپ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه،  ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﯽ ﮔﺮدد.  اﯾﻦ ﻧﻮع واﺗﺮ اﺳﺘﺎپ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن، در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎدوام اﺳﺖ واﺗﺮاﺳﺘﺎپ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎره ﻣﻮادﺳﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن وﯾﮋه و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ  و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎرﮔﯽ و ازدﯾﺎد ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  واﺗﺮاﺳﺘﺎپ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ، ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺘﺤﺮک، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.  از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ واﺗﺮ اﺳﺘﺎپ ﻫﺎ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زيﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎ، اوزون، آب دريﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺖ دﯾﺰل، ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ، آب ﺣﺎوی ﮐﻠﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ، آن را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻓﻠﺰﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻮد واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت دارد، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ

 

خواص و اثرات واتراستاپ:

 

نصب آسان
اتصال مطمئن و بدون نشت به یکدیگر
انعطاف پذیری بالا در جهت طول و عرض
کارایی برابر با عمر بتن
مقاوم در برابر واکنش قلیایی بتن
مقاومت کششی و ازدیاد طولی و عرضی بالا

 

 

با دیگر محصولات دانش محور اوشن تک آشنا شوید: 

 

فیلم معرفی دیگر محصولات دانش محور اوشن تک

 

دیگر محصولات را در لینک زیر مشاهده بفرمایید: 

محصولات دانش محور اوشن تک

 مقالات مرتبط


نظراتـــــــــ